Двудневен тематичен-практически семинар на тема „Да регистрираш дружество“

 

В периода 07-08 септември 2021 г. в гр. Поморие, в рамките на Дейност 4 „Дейности за административни и правни консултации относно насърчаване на предприемачеството, в т.ч. женското предприемачество сред новопристигнали ГТД“, под-дейност 4.2.Предоставяне на групови практически консултации под формата на тематични практически семинари“ от проект „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“, се проведе семинар на тема „Да регистрираш дружество“.

Участие в събитието взеха 11 (единадесет) представители на целевата група по проекта – граждани на трети държави (ГТД), като целта на семинара е да създаде и/или развие в новопристигналите ГТД знания и умения за самостоятелна заетост на пазара на труда и конкретно, с акцент към насърчаване на успешното женското предприемачество.

В рамките на събитието пред участниците бяха представени:

 • Целите и дейностите на проект „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“.
 • Какво представлява фирмата и как се стига до решението за нейното стартиране.
 • Формите, стратегиите и изборът за установяване на юридическо лице (ЮЛ).
 • Основните стъпки и форматирането на документите при регистрацията на фирма.
 • Основните атрибути на действащите фирми и преодоляване на проблемите, произтичащи от собствеността и управлението на ЮЛ.
 • Основните причини за успеха или провала на стартиращата фирма.
 • Трансформациите на фирмите и бизнеса (закриване, разширяване, поглъщане, сливане, придобиване, представителство, листване на акции и др.).
 • Изграждането на организационната структура на фирмата и формирането на работните екипи.
 • Деловите отношения на фирмата с различните институции и организации.
 • Принципите за изграждане на имидж на фирмата и привличането на общественото доверие.
 • Договорните отношения на фирмата - добри практики, механизми за оптимизиране на изпълнението на договорите, техники за сключване на договори от типа „аз печеля и ти печелиш“.
 • Взаимодействието на фирмите с бизнес средата (конкурентоспособност, социална отговорност, стратегии за „зелен“ бизнес и включване в кръговата икономика).
 • Стратегиите за промяна и/или адаптация на фирмата към средата.
 • Успешните форми на бизнес коопериране и сдружаване; участие в националното представителство; роля на местния бизнес при реализирането на регионалната политика и преодоляване на регионалните диспропорции.
 • Финансирането на предприемаческите идеи в контекста на регистрирането на МСП и start-up дейностите.
 • Механизмите за привличане на инвеститори и разрастване на бизнеса в глобална среда.
 • Националните и европейските финансови инструменти, добрите практики при осигуряване на финансиране от тях.
 • Капиталът на фирмата – висшият пилотаж на фирменото управление.

Общата оценка за проведения двудневен тематичен-практически семинар, поставена от участниците в него е „отлична“. Посочената оценка е резултат от обработените Анкетни карти за оценка на събитието, попълнени от участниците.

Събитието завърши с раздаването на Сертификати на участниците, за успешно преминато обучение в тематичен-практически семинар на тема „Да регистрираш дружество“.

Презентация Семинар „Да регистрираш дружество“

 

rc1

rc2

rc3

rc4

 

С използването на този уебсайт Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност на личните данни.