Проект BG65AMNP001-2.005-0002 „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“, финансиран по процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG65AMNP001-2.005 „Интеграция и законна миграция – мерки за прилагане на Плана за действие на ЕС за интеграция на граждани на трети страни“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №: 812108-27/27.05.2019 г., с рег. № в ИСУН 2020: BG65AMNP001-2.005-0002-С01 с Отговорен орган, съгласно РМС № 657/31.08.2015 г. - ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ”-МВР.

 

Кратко описание на проекта:

Проект BG65AMNP001-2.005-0002 „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД обхваща мерки за интеграция на граждани на трети държави (ГТД), включително лица, търсещи международна закрила/лица, получили международна закрила (ЛТМЗ/ЛПМЗ), излизайки отвъд осигуряване само на участието им в пазара на труда и усвояването на езика на приемащата държава. Обхванатите по проекта мерки за интеграция са обвързани с начина на живот в българското общество и разкриване на възможностите и потенциала на гражданите на трети държави за реализация на лични проекти за заетост и предприемачество, както и предоставяне на административни и правни консултации относно насърчаване на предприемачеството, което е предпоставка за ефективна и устойчива интеграция. В допълнение, предвидени са и мерки за насърчаване обмена с приемащото общество чрез съвместни културни инициативи, както и мерки за борба с предразсъдъците и стереотипите на приемащото общество чрез провеждане на национална кампания за повишаване осведомеността на приемащото общество относно ползите за него от интегрирането на гражданите на трети държави.

Посочените мерки е предвидено да бъдат реализирани чрез следните шест ключови дейности (освен обичайните дейности за организация и управление, и осигуряване на информация и публичност на проекта):

 1. Дейности, насочени към ранна оценка на специфични умения, интереси и потенциал за развитие на лични проекти за заетост, в т.ч. предприемачески, на новопристигнали граждани на трети държави с оглед идентифициране на възможностите/сценариите за включване в пазара на труда.
 2. Дейности за ориентиране и насочване на новопристигнали граждани на трети държави по умения и интереси към включване в различни тематично-ориентирани семинари за придобиване на нови умения и знания, приложими за насърчаване на предприемачеството, с акцент - женското предприемачество сред целевата група.
 3. Дейности за административни и правни консултации относно насърчаване на предприемачеството, в т.ч. женското предприемачество сред новопристигнали граждани на трети държави.
 4. Дейности за насърчаване обмена с приемащото общество чрез съвместни културни инициативи.
 5. Дейности за борба с предразсъдъците и стереотипите на приемащото общество относно представителите на целевата група.
 6. Дейности за измерване въздействието и промяната на възприятията на зрителската аудитория и отчитане постигнатите резултати в борбата с предразсъдъците и стереотипите на приемащото общество относно представителите на целевата група.

 

Цели на проекта:

Основна цел на проекта е интеграцията на граждани на трети държави, пребиваващи легално в Република България и граждани на трети държави в процедура по предоставяне на международна закрила в Република България, включително лица, търсещи международна закрила/лица, получили международна закрила, чрез изпълнение на мулти-компонентни мерки за интеграция, компилиращи различни подходи и таргетиращи максимална обхватност, ефективност и устойчивост на интеграционния процес, обвързани с начина на живот в българското общество и разкриване на възможностите и потенциала на гражданите на трети държави за реализация на лични проекти за заетост и предприемачество. Чрез основната цел на проекта се таргетира излизането отвъд осигуряване само на участието на граждани на трети държави в пазара на труда. На оперативно ниво, основната цел е предвидено да бъде постигната чрез следните седем специфични цели:

 • да бъде извършена ранна оценка на специфични умения, интереси и потенциал за развитие на лични проекти за заетост, в т.ч. предприемачески, на новопристигнали граждани на трети държави за идентифициране на възможностите/сценариите за включване в пазара на труда;
 • да бъде осъществено ориентиране и насочване на новопристигнали граждани на трети държави по умения и интереси към включване в различни тематично-ориентирани семинари за придобиване на нови умения и знания;
 • да бъдат предоставени административни и правни консултации относно насърчаване на предприемачеството сред новопристигнали граждани на трети държави;
 • да бъде насърчен обмена с приемащото общество чрез съвместни културни инициативи, състоящи се в организиране на съвместен културен фестивал;
 • да бъде проведена национална кампания за повишаване осведомеността на приемащото общество относно ползите за него от интегрирането на граждани на трети държави, в борба с предразсъдъците и стереотипите на приемащото относно гражданите на трети държави;
 • да бъде измерено въздействието и промяната на възприятията на зрителската аудитория и да бъдат отчетени резултатите от борбата с предразсъдъците и стереотипите;
 • да бъде осигурена информация и публичност на проекта съгласно чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 1048/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1049/2014 на Комисията.

Изброените специфични цели на проекта са в съответствие с целите на „План за действие относно интеграцията на граждани на трети държави“, като първите три специфични цели са съгласно целите, предвидени да бъдат постигнати чрез мерките по т.4.1.3. „Интеграция на пазара на труда и достъп до професионално обучение“, а следващите три специфични цели – чрез мерките по т.4.1.5. „Активно участие и социално приобщаване“ от Плана.

Вземайки предвид посоченото, проект BG65AMNP001-2.005-0002 „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“ е в съответствие с целите на процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG65AMNP001-2.005 „Интеграция и законна миграция – мерки за прилагане на Плана за действие на ЕС за интеграция на граждани на трети страни“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, чиято цел е в съответствие с целите на Национална многогодишна програма на България по ФУМИ 2014–2020 г., и която е изготвена в съответствие с Национална стратегия за интеграцията на лица, получили международна закрила в Република България (2014-2020г.), както и с Плана за действие относно интеграцията на граждани на трети държави на Европейската Комисия от 07.06.2016 г. По-конкретно, целите на проекта са в съответствие със специфичната цел на ФУМИ съгл. чл. 3, т. 2, буква „б“ на Регламент (ЕС) № 516/2014, а именно: подпомагане на законната миграция към държавите членки в съответствие с техните икономически и социални нужди, като същевременно се запазва целостта на имиграционните системи на държавите членки, както и насърчаване на ефективната интеграция на граждани на трети държави. Целите на проекта са в съответствие и с чл. 9 от Регламент (ЕС) №516/2014.

Целеви групи по проекта

Целевите групи, които е предвидено да бъдат пряко засегнати от изпълнението и резултатите от проект BG65AMNP001-2.005-0002 „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“ включват: граждани на трети държави, пребиваващи законно в Република България и граждани на трети държави в процедура по предоставяне на международна закрила в Република България, включително лица, търсещи международна закрила/лица, получили международна закрила.

Конкретните целеви групи обхващат следните две категории граждани на трети държави:

 • граждани на трети държави, пребиваващи законно на територията на област Бургас в Република България в т.ч. граждани на Руска Федерация, Украйна и Турция.
 • граждани на трети държави в процедура по предоставяне на международна закрила в Република България, включително лица, търсещи международна закрила/лица, получили международна закрила, в т.ч. и с гражданство: Сирия.

Отчитайки дефиницията за „Уязвими лица“, съгласно директива 2008/115/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 Декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, проект BG65AMNP001-2.005-0002 „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“ предвижда и включване на уязвими лица. По-конкретно, по проекта са обхванати като част от посочените по-горе две категории граждани на трети държави, уязвими лица, влизащи в категории възрастни хора, бременни жени и самотни родители с малолетни или непълнолетни деца и лица.

 

Обща стойност: 218 713.88 лв., от които 147 631.90 лв. европейски финансиране, 49 210.61 лв. национално финансиране и 21 871.37 лв. собствено финансиране


Начало: 27.05.2019 г.


Край: 27.11.2021 г.

С използването на този уебсайт Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност на личните данни.