ЗА НАС

Фондация „Проджекта“ е юридическо лице с нестопанска цел, действащо в неправителствения сектор на Република България като организация в обществена полза със значителен опит в областта на публичните политики и стратегическото планиране, както и в съвместни проекти с множество национални и международни партньори в сферата на социалните дейности, образователната интеграция, общественото здраве и опазването на околната среда.

От създаването си през 2006 г., Фондация „Проджекта“ е концентрирала дейността си основно върху проекти с висока обществена значимост и свързани с повишаването на експертния капацитет на различни публични институции, проекти със социална насоченост, предимно в сферата на работа с деца и младежи със специфични образователни потребности, както и такива свързани с опазване на биоразнообразието в защитени зони и територии.

През годините, Фондация е участвала в разработването и изпълнението на проектни предложения и управлението на проекти, финансирани по различни схеми за безвъзмездна финансова помощ от Оперативните програми на Република България, Програми на ЕС за трансгранично сътрудничество, Програма „Права, Равенство и Гражданство“ към Рамкова програма за изследвания и иновации ХОРИЗОНТ 2020 на ЕК, Европейския инвестиционен фонд, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Национални програми, финансирани от Държавния бюджет, както и проекти в партньорство с различни местни и регионални структури на администрацията и публичната власт.

С използването на този уебсайт Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност на личните данни.