Въпросник за нагласите на приемащото общество към ГТД

Проект BG65AMNP001-2.005-0002 „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“, финансиран по процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG65AMNP001-2.005 „Интеграция и законна миграция – мерки за прилагане на Плана за действие на ЕС за интеграция на граждани на трети страни“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №: 812108-27/27.05.2019 г., с рег. № в ИСУН 2020: BG65AMNP001-2.005-0002-С01 с Отговорен орган, съгласно РМС № 657/31.08.2015 г. - ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ”-МВР.

Свалете въпросника от тук

С използването на този уебсайт Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност на личните данни.